Na prvi pogled ne postoji velika razlika između silažnih hibrida kukuruza. Međutim LGAN oplemenjivački program je jedinstven i daje veliku dodatnu vrijednost silažnim hibridima. Program se temelji na poznavanju strukture kukuruzne biljke i prilagođen je funkciji rumena i potrebama krave. Od tradicionalnih osobina kao što je prinos, otpornost na polijeganje, ranozrelost, sadržaj škroba itd; Limagrain je kreirao potpuno nove parametre kao što je sadržaj energije, probavljivost organske tvari i posebice probavljivost vlakana. Danas Limagrain stvara revoluciju u oplemenjivanju u vezi probavljivosti. Postoje određeni geni koji su odgovorni za probavljivost. Koristeći molekularne markere Limagrain ima vrhunski alat za stvaranje hibrida vrhunske probavljivosti. To mu daje veliku prednost u odnosu na konkurente. Praktični aspekti su vrlo važni. Iskustvo na mliječnim farmama potvrđuje ekonomsku dobit LGAN hibrida u uobičajenim uvjetima proizvodnje diljem Europe. Europski farmeri, proizvođači mlijeka i mesa shvaćaju da svi hibridi ne donose iste agronomske i hranjive vrijednosti. Hranjiva vrijednost je brzo postala ključna točka u njihovom izboru hibrida. Da bi ispunili sve zahtjeve, LG nudi široku paletu silažnih hibrida kukuruza zasnovanu na ekstenzivnoj kvalitativnoj analizi. LG oplemenjivači znaju da kukuruzna silaža mora donijeti više dobiti farmerima, preko najvišeg potencijala oplemenjivanja s kompletnim profilom hranjive vrijednosti i većim sadržajem energije u hranidbenom odnosu. Na ovaj način svaki novi hibrid se striktno testira u vrlo širokoj pokusnoj mreži u Europi više godina. Hibridi koji su ostvarili dobre rezultate na polju (osnovni uvjet) i kvalitetu (dodana vrijednost) tijekom daljnjeg testiranja su označeni kao najbolji za ishranu životinja i dobili su ® LG AnimalNutrition logo.

Profit od LGAN hibrida

Prednosti LGAN hibrida dolaze od hranidbene vrijednosti silaže – sadržaja škroba i bolje probavljivost vlakana. To ima pozitivan utjecaj na:

• Veći unos silaže
• Veću proizvodnju mlijeka
• Bolju kvalitetu mlijeka
• Zdravlje krava
• Profit

Ekonomska dobit:

U prosjeku postoji razlika od dvije jedinice DINAG-a (probavljivost vlakana) između LGAN i vrhunskih konkurentskih hibrida. Međutim, u praksi možemo naći razliku između hibrida koja iznosi i 10%.

Ovdje navodimo dva primjera ekonomske dobiti LGAN hibrida:

Prvi primjer:
Proizvodimo, naprimjer, 15 tona DM (suhe tvari) kukuruzne silaže po hektaru. Poznato je da 1% probavljivosti organske tvari povećava energetsku vrijednost jednog kilograma suhe tvari za 0,14 NEL-a (neto energija laktacije).
Ovo znači 15.000 kg x 0,14 = 2.100 NEL-a više s jednog hektara.
Znamo da za proizvodnju jednog kilograma mlijeka krava treba otprilike 3,14 NEL-a. Znači 2.100 / 3,14 = 670 kg više mlijeka. Kod cijene mlijeka od 0,3 EUR/kg jedan % bolje probavljivosti znači 200 EURA više s jednog hektara.

Drugi primjer:
Na tržištu postoji razlika od otprilike 60 EUR/ha između LGAN i najjeftinijih silažnih hibrida i oko 40 EUR/ha između LGAN i jeftinijih LG hibrida. Istraživanjem je potvrđeno da 1% povećanja u dNDF-u (probavljivost neutralnih detergentskih vlakana) znači 0,25 kg više mlijeka po kravi po danu.
Sa 15 tona suhe tvari s jednog hektara, ako krava jede 15 kg po danu, znači da imamo 1.000 hranidbenih dana po hektaru. Sa 1% boljim dNDF-om dobivamo 250 kg više mlijeka: 1% dNDF više = 75 EUR/ha

Prikazujemo rezultate hranidbenog pokusa provedenog u 2014. godini kod našeg kooperanta Domačinović d.o.o. iz Bošnjaka kod Županje:

 

 

 

 

 

 

 

Vidimo da su krave hranjene LGAN hibridom HELEN konzumirale 2 kg silaže po kravi po danu više od krava hranjenih kontrolnim hibridom. Ovo je rezultat bolje probavljivosti vlakana kod LGAN hibrida HELEN. Povećana konzumacija silaže dovela je do povećane proizvodnje mlijeka u količini od 0,52 litara po kravi po danu.

Proizvođač Domačinović d.o.o. ima 416 muznih krava.

Ovako to izgleda financijski:
416 krava x 0,52 litara po kravi po danu = 216,32 litara po danu
216,32 litara po danu x 2,50 kn za litru = 540,80 kn po danu
540,80 kn po danu x 300 dana = 162.240 kuna godišnje

Prikazujemo rezultate hranidbenog pokusa provedenog u 2015. godini u Češkoj na farmi Zemědělska a.s. Chorušice. Farma ima 350 mliječnih krava, a prinos mlijeka po kravi iznosi 10.000 litara godišnje.

 

 

 

 

Vidimo da su krave hranjene LGAN hibridom imale povećanu proizvodnju mlijeka od 1,8 litara po kravi po danu. Ovo je rezultat bolje probavljivosti vlakana kod LGAN hibrida.

Ovako to izgleda financijski:
350 krava x 1,8 litara po kravi po danu = 630 litara po danu
630 litara po danu x 0,32 EUR za litru = 201,6 EUR po danu
201,6 EUR x 300 dana = 60.480 EUR godišnje

LGAN hibridi hibridi pored vrhunske hranidbene vrijednosti imaju i vrlo visok prinos silaže. Dolje možete vidjeti rezultate silažnog pokusa iz 2015. godine kod našeg kooperanta OPG MARKEŠIĆ DAMIRA iz Hudovljana kod Koprivnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dolazeću sjetvenu sezonu pripremili smo sjeme slijedećih LGAN hibrida kukuruza: