ANNISTON  – hibrid uljane repice

 


AURELIA  – hibrid uljane repice

 


 KWARK  – hibrid uljane repice


ES MOMENTO  – hibrid uljane repice


KINETIC – hibrid uljane repice


ES CESARIO  – hibrid uljane repice

• Visokoprinosan hibrid koji je pogodan za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima
• Rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva
• Biljka je nižeg habitusa
• Brz početni porast u jesen
• Pogodan za optimalan i kasan rok sjetve
• Proljetni porast je brz i počinje rano
• Zbog ovog svojstva potrebno je izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće
• Otpornost na polijeganje je prosječna
• Es Cesario je tolerantan na Phomu
• Potrebno ga je štititi od Sclerotinie, svijetle pjegavosti i Verticilliuma
• Otpornost na pucanje komuški je jako dobra
• Otpornost na zimu je odlična
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 4,85 g
• Sadržaj ulja na AST je oko 46,9 %
• Potencijal prinosa zrna je veći od 5.000 kg/ha
• Sadržaj glukozinulata je oko 17,5 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 40-45 biljaka po m2 u žetvi


PHOENIX CL  – hibrid uljane repice

• Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor)
• Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona
do stadija razvoja osam listova u količini 2,0 l/ha uz utrošak vode 190 – 300 l/ha
• Hibrid pogodan za sve vrste tala i sisteme obrade tla
• Po vegetaciji je srednje rani hibrid
• Ima brz razvoj u jesen i proljeće
• Pogodan za rani, optimalan i kasan rok sjetve
• Phoenix CL ima odličnu otpornost na sušu
• Otpornost na zimu je jako dobra
• Biljka je prosječno visoka
• Tolerantnost na Phomu i Sclerotiniu je jako dobra
• Potencijal prinosa zrna je visok, a potencijal prinosa ulja jako
• Sadržaj ulja je velik, oko 48,20 % (na AST)
• Sadržaj glukozinulata je oko 18,21 μmol g -1
• Težina 1.000 zrna je
• Tehnika sjetve je ista kao i za žitarice
• Optimalno vrijeme sjetve je od 20. kolovoza do 10. rujna
• Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka po m2 u žetvi
• Preporuka gnojidbe po hektaru: 2 x 100 kg N / 80 kg P2O5 / 200 kg K2O
• Vrijeme žetve nastupa početkom srpnja


NAIAD hibrid uljane repice za sušna područja

• Rani hibrid, a cvatnja počinje jako rano
• Vrlo brz početni porast u jesen i proljeće
• Hibrid za optimalne i kasnije sjetvene rokove
• Obzirom na rani početni porast u proljeće, potrebna je rana prihrana
dušikom čim to vremenske prilike dozvole
• Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrioba nastupa prije ljetnih suša
• Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja
• Biljka je prosječne visine i kompaktna
• Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
• Sadržaj ulja u prosjeku iznosi 44,4 %
• Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg
• Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha
• Masa 1.000 sjemenki je niža i iznosi oko 4,50 g
• Sadržaj glukozinulata je oko 13 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka/m2 u žetvi

 


edimax-cl

EDIMAX CL – hibrid uljane repice

• Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor)
• Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona
do stadija razvoja osam listova u količini 2,0 l/ha
• Sadržaj ulja na suhu tvar u sl. pokusima iznosio je 43 %
• Visok prinos ulja po ha koji je u dvogodišnjim službenim pokusima bio 2.480 kg/ha
• Srednje rani hibrid
• Robusna biljka (oko 143 cm)
• Jako dobra otpornost na zimu
• Dobra otpornost na Sclerotiniu i ostale bolesti
• Dobra otpornost na pucanje komuški
• Masa 1.000 zrna je velika i iznosi oko 6,14 g
• Sadržaj glukozinulata u sl. pokusima bio je 16,86 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 35-45 biljaka po m2 u žetvi


AMETYST – sorta uljane repice

• Srednje kasna sorta
• Visina biljke je prosječna do viša
• Razvoj biljke u jesen i proljeće je prosječan
• Sjetva treba biti rana ili u optimalnom roku
• Prihranu dušikom u proljeće treba obaviti što je moguće
prije da bi se potaknuo proljetni porast
• Jako dobra otpornost na polijeganje i Sclerotiniju
• Potencijal prinosa zrna iznosi 4.950 kg po ha
• Sadržaj ulja je jako velik i u prosjeku iznosi 47 %
• Prinos ulja po hektaru je oko 2.165 kg
• Sadržaj oleinske kiseline je velik i iznosi oko 66,45%
• Sadržaj glukozinulata je oko 12 μmol g -1
• Masa 1.000 sjemenki iznosi oko 5,50 g
• Preporučeni sklop je 60 – 65 biljaka po m2 u žetvi

 


MARCELO  – sorta uljane repice

• Rana sorta, a cvatnja nastupa jako rano
• Razvoj biljke u jesen je prosječan, a u proljeće jako brz
• Marcelo prije zime formira optimalnu veličinu biljke
što mu daje jako dobru otpornost na zimu
• Njegova otpornost na zimu potvrđena je u pokusima
u uvjetima jake zime u Poljskoj
• Biljka je niskog do prosječnog habitusa
• Pogodan za optimalan ili kasan rok sjetve
• Zbog ranog i brzog proljetnog porasta potrebno je
napraviti prihranu dušikom što prije u proljeće
• Žetva nastupa rano i lagano ju je obaviti
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 4,63 g
• Sadržaj ulja je oko 45 %
• Potencijal prinosa ulja je oko 2.200 kg/ha
• Potencijal prinosa zrna je oko 5.000 kg/ha
• Sadržaj glukozinulata je nizak (oko 11,9 μmol g -1 )
• Preporučeni sklop je 60 – 65 biljaka/m2 u žetvi