ANNISTON  – hibrid uljane repice

 

 

Inovacija s nenadmašivim prinosom !

• hibrid otporan na TuYV (turnip yellow virus)
• otpornost na pucanje mahuna i na Phomu (Rlm7)
• iznimno otporan na polijeganje i zimu

Anniston je hibrid uljane repice koji ima izniman potencijal prinosa i odlična agronomska svojstva.

 

Karakteristike

es-anatalie

▪ razvoj u jesen dobar
▪ otpornost na zimu vrlo visoka
▪ proljetni porast brz
▪ izduživanje stabljike rano
▪ cvatnja srednje rana
▪ dozrijevanje srednje rano
▪ visina biljke visoka (zbog otpornosti na virus)
▪ otpornost na polijeganje iznimno visoka
▪ otp. na pucanje mahuna jako dobra
▪ otp. na Sclerotiniu dobra
▪ otp. na Phomu jako dobra
▪ masa 1000 zrna srednja (oko 5,71 g)
▪ prinos zrna vrlo visok (5.480 kg / ha)
▪ prinos ulja vrlo visok (2.190 kg / ha)
▪ sadržaj ulja visok (oko 43,8 %)
▪ sadržaj glukozinulata nizak ( oko 13,2 μmol / g)

ANNISTON ima „triple trait“ – tri genetske otpornosti
Anniston je nova generacija hibrida uljane repice koji ima otpornost na Turnip Yellow virus (TuYV). Ova otpornost farmerima daje sigurnost u godinama s visokom virusnom infekcijom usjeva uljane repice i značajno veći prinos zrna u odnosu na nerezistentne hibride. Virus prenose zelene breskvine uši. Populacija uši raste iz godinu u godinu, a time i problem virusne infekcije, posebice u uljanoj repici. Razlog tome su sve toplije vremensku prilike koje odgovaraju ušima, zabrana korištenja insekticida na sjemenu i velik broj biljaka domaćina. Pored otpornosti na TuYV, Anniston ima Rlm7 otpornost na Phomu (Leptosphaeria maculans) i genetsku otpornost na osipanje mahuna, a sve ove otpornosti su potvrđene u proizvodnji.

ANNISTON osvaja farmere svojim izvrsnim agronomskim svojstvima
U zadnjih nekoliko godina Anniston je pokazao jako dobru otpornost na zimu i jedan je od najotpornijih hibrida na nisku temperaturu. Proljetni razvoj je vrlo brz i izduživanje stabljike počinje rano u proljeće. Anniston srednje rano cvate i dozrijeva. Ima vrlo čvrstu stabljiku i odličnu otpornost na polijeganje.

ANNISTON je inovacija u uzgoju uljane repice i distribuira ga isključivo RWA !

Upute za uzgoj

Priprema tla
Zbog brzog razvoja listova i korijena, Anniston je pogodan za sve vrste pripreme tla uključujući minimalnu pripremu i direktnu sjetvu.

Vrijeme sjetve
Optimalan rok je od 20. kolovoza do 10. rujna. Zbog virusne otpornosti može se sijati i u ranom roku bez opasnosti od virusne infekcije.

Tehnika sjetve
Sjetva običnim i preciznim sijačicama.

Norma sjetve
50 zrna / m2 = 500.000 zrna po ha


ES CESARIO  – hibrid uljane repice

• Visokoprinosan hibrid koji je pogodan za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima
• Rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva
• Biljka je nižeg habitusa
• Brz početni porast u jesen
• Pogodan za optimalan i kasan rok sjetve
• Proljetni porast je brz i počinje rano
• Zbog ovog svojstva potrebno je izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće
• Otpornost na polijeganje je prosječna
• Es Cesario je tolerantan na Phomu
• Potrebno ga je štititi od Sclerotinie, svijetle pjegavosti i Verticilliuma
• Otpornost na pucanje komuški je jako dobra
• Otpornost na zimu je dobra
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 4,85 g
• Sadržaj ulja na AST je oko 46,9 %
• Potencijal prinosa zrna je veći od 5.000 kg/ha
• Sadržaj glukozinulata je oko 17,5 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 40-45 biljaka po m2 u žetvi


 KWARK  – hibrid uljane repice 

• Robustan hibrid, srednje visine do niži
• Kompaktna biljka koja se lako kombajnira
• Rast i razvoj u jesen i proljeće je polagan
• Zbog ovog svojstva pogodan je za rani rok sjetve
• Cvatnja i zrioba nastupaju srednje kasno
• Zbog visokog potrncijal prinosa preporučamo ga
za dobra proizvodna područja
• Otpornost na zimu je jako dobra
• Tolerantnost na polijeganje je jako dobra
• Kwark ima dobru otpornost na Phomu i Sclerotiniu
• Potencijal prinosa zrna i ulja je jako velik
• Sadržaj ulja je velik, oko 48 % (na AST)
• Sadržaj glukozinulata je oko 16 μmol g -1
• Težina 1.000 zrna je srednja
• Tehnika sjetve je ista kao i za žitarice
• Optimalno vrijeme sjetve je od 20. kolovoza do 05. rujna
• Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka po m2 u žetvi
• Preporuka gnojidbe po hektaru:
• 2 x 100 kg N / 80 kg P2O5 / 200 kg K2O


ES MOMENTO  – hibrid uljane repice 

• Velik hibrid za velik prinos
• Pogodan i za teške uvjete proizvodnje
zbog svog močnog korijenovog sustava
• Otpornost na zimu je jako dobra
• Rast i razvoj u jesen i proljeće je polagan
• Zbog ovog svojstva pogodan je za rani rok sjetve
• Cvatnja i zrioba nastupaju srednje kasno
• Biljka je visoka i robusna
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Tolerantnost na Phomu i Sclerotiniu je jako dobra
• Potencijal prinosa zrna je jako visok
• Potencijal prinosa ulja je jako visok
• Sadržaj ulja je visok, oko 47,35 % (na AST)
• Sadržaj glukozinulata je oko 20 μmol g -1
• Naš najprinosniji (4.223 kg/ha) hibrid
u demo pokusima u 2018. godini
• Tehnika sjetve je ista kao i za žitarice
• Može se sijati i s međurednim razmakom od 25 ili 45 cm
• Optimalno vrijeme sjetve je od 20. kolovoza do 05. rujna
• Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka po m2 u žetvi
• Preporuka gnojidbe po hektaru:  2 x 100 kg N / 80 kg P2O5 / 200 kg K2O
• Vrijeme žetve nastupa početkom srpnja


PHOENIX CL  – hibrid uljane repice 

• Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor)
• Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona
do stadija razvoja osam listova u količini 2,0 l/ha uz utrošak vode 190 – 300 l/ha
• Hibrid pogodan za sve vrste tala i sisteme obrade tla
• Po vegetaciji je srednje rani hibrid
• Ima brz razvoj u jesen i proljeće
• Pogodan za rani i optimalan rok sjetve
• Phoenix CL ima odličnu otpornost na sušu
• Otpornost na zimu je jako dobra
• Biljka je prosječno visoka
• Tolerantnost na Phomu i Sclerotiniu je jako dobra
• Potencijal prinosa zrna je visok, a potencijal prinosa ulja jako
• Sadržaj ulja je velik, oko 48,20 % (na AST)
• Sadržaj glukozinulata je oko 18,21 μmol g -1
• Težina 1.000 zrna je
• Tehnika sjetve je ista kao i za žitarice
• Optimalno vrijeme sjetve je od 20. kolovoza do 10. rujna
• Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka po m2 u žetvi
• Preporuka gnojidbe po hektaru: 2 x 100 kg N / 80 kg P2O5 / 200 kg K2O
• Vrijeme žetve nastupa početkom srpnja


NAIAD hibrid uljane repice za sušna područja

• Rani hibrid, a cvatnja počinje jako rano
• Vrlo brz početni porast u jesen i proljeće
• Hibrid za optimalne i kasnije sjetvene rokove
• Obzirom na rani početni porast u proljeće, potrebna je rana prihrana
dušikom čim to vremenske prilike dozvole
• Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrioba nastupa prije ljetnih suša
• Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja
• Biljka je prosječne visine i kompaktna
• Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
• Sadržaj ulja u prosjeku iznosi 44,4 %
• Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg
• Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha
• Masa 1.000 sjemenki je niža i iznosi oko 4,50 g
• Sadržaj glukozinulata je oko 13 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka/m2 u žetvi

 


edimax-cl

EDIMAX CL – hibrid uljane repice

• Hibrid otporan na herbicid CLERANDA (imazamoks + metazaklor)
• Primjenjuje se nakon nicanja kulture, od stadija razvoja kotiledona
do stadija razvoja osam listova u količini 2,0 l/ha
• Sadržaj ulja na suhu tvar u sl. pokusima iznosio je 43 %
• Visok prinos ulja po ha koji je u dvogodišnjim službenim pokusima bio 2.480 kg/ha
• Srednje rani hibrid
• Robusna biljka (oko 143 cm)
• Jako dobra otpornost na zimu
• Dobra otpornost na Sclerotiniu i ostale bolesti
• Dobra otpornost na pucanje komuški
• Masa 1.000 zrna je velika i iznosi oko 6,14 g
• Sadržaj glukozinulata u sl. pokusima bio je 16,86 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 35-45 biljaka po m2 u žetvi


chagal

KINETIC – hibrid uljane repice

• Srednje rani hibrid
• Brz početni porast u jesen
• Pogodan za optimalan i kasan rok sjetve
• Proljetni porast počinje jako rano i iznimno je brz
• Zbog ovog svojstva potrebno je izvršiti
prihranu s dušikom što prije u proljeće
• Vrlo rano dolazi do izduživanja stabljike i cvatnje,
ali zrioba nastupa srednje rano
• Time se produžuje period formiranja prinosa
• Pogodan za sve proiz. uvjete uključujući i pjeskovita tla
• Biljka je prosječno visoka
• Otpornost na polijeganje je jako dobra
• Dobra tolerantnost na Sclerotiniu
• Kinetic je tolerantan na Phomu
• Otpornost na pucanje komuški je jako dobra
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 5,5 g
• Sadržaj ulja je oko 43,5 %
• Potencijal prinosa zrna je oko 5.600 kg/ha
• Sadržaj glukozinulata je ~ 13,8 μmol g -1
• Preporučeni sklop je 40-45 biljaka po m2 u žetvi


AMETYST – sorta uljane repice

• Srednje kasna sorta
• Visina biljke je prosječna do viša
• Razvoj biljke u jesen i proljeće je prosječan
• Sjetva treba biti rana ili u optimalnom roku
• Prihranu dušikom u proljeće treba obaviti što je moguće
prije da bi se potaknuo proljetni porast
• Jako dobra otpornost na polijeganje i Sclerotiniju
• Potencijal prinosa zrna iznosi 4.950 kg po ha
• Sadržaj ulja je jako velik i u prosjeku iznosi 47 %
• Prinos ulja po hektaru je oko 2.165 kg
• Sadržaj oleinske kiseline je velik i iznosi oko 66,45%
• Sadržaj glukozinulata je oko 12 μmol g -1
• Masa 1.000 sjemenki iznosi oko 5,50 g
• Preporučeni sklop je 60 – 65 biljaka po m2 u žetvi

 


MARCELO  – sorta uljane repice

• Rana sorta, a cvatnja nastupa jako rano
• Razvoj biljke u jesen je prosječan, a u proljeće jako brz
• Marcelo prije zime formira optimalnu veličinu biljke
što mu daje jako dobru otpornost na zimu
• Njegova otpornost na zimu potvrđena je u pokusima
u uvjetima jake zime u Poljskoj
• Biljka je niskog do prosječnog habitusa
• Pogodan za optimalan ili kasan rok sjetve
• Zbog ranog i brzog proljetnog porasta potrebno je
napraviti prihranu dušikom što prije u proljeće
• Žetva nastupa rano i lagano ju je obaviti
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi oko 4,63 g
• Sadržaj ulja je oko 45 %
• Potencijal prinosa ulja je oko 2.200 kg/ha
• Potencijal prinosa zrna je oko 5.000 kg/ha
• Sadržaj glukozinulata je nizak (oko 11,9 μmol g -1 )
• Preporučeni sklop je 60 – 65 biljaka/m2 u žetvi