RWA sorte pšenice i dalje pobije?uju u va?nim pokusima. Ovaj put se radi o va?nom pokusu na?e velike Podravke dd. U pokusu je bilo 26 sorti raznih sjemenskih ku?a. Najve?i prinos zrna od 10.149 kg po hektaru ostvarila je naša najnovija sorta OBIWAN ?iju prodaju po?injemo od ove jeseni. Obiwan je jedina sorta iz ovog pokusa ?iji prinos je bio preko 10 tona po hektaru. Jo? jedna naša sorta ostvarila je vrhunski rezultat u vezi sadržaja proteina, a to je sorta IZALCO CS tretirana s fungicidom Systiva. Izalco CS ? Systiva je ostvario najve?i sadržaj proteina koji je bio 13,0 %, dok je i prinos ove varijate bio dobar i iznosio je 8.935 kg po hektaru. Obzirom da je Podravka veliki proizvo?a? brašna, ove dvije na?e sorte ?e biti vrlo va?ne u budu?em ugovaranju pšenice za potrebe Podravke. U donjem grafu možete vidjeti sve rezultate iz ovog pokusa.

OBIWAN je naša nova visokoprinosna pšenica koja je pogodna za uzgoj u svim podru?jima Republike Hrvatske. Njezin prinos je vrlo visok i stabilan neovisno o proizvodnoj godini. Sorta je brkulja, niskog rasta, visoka je otprilike kao Sofru (oko 3 cm vi?a od sorte Sofru). Po vegetaciji je srednje rana sorta, klasa u prosjeku tri do ?etiri dana kasnije od sorte Sofru. Obiwan ima dobru otpornost na polijeganje i odli?nu na ?utu hr?u. Sorta je osjetljiva na klortoluron, te se on ne smije koristiti u proizvodnji ove sorte. Po kvaliteti pripada u B2 kvalitetnu grupu. Hektolitarska te?ina je prosje?na do dobra (prosje?na vijednost je 78), a sadržaj proteina je prosje?an do ni?i (ve?i od sorte Sofru). Te?ina 1.000 zrna u prosjeku iznosi 43 grama. Potrebno ju je kvalitetno zaštititi od Septorie tritici i Fusariuma. Zbog njezine dobre otpornosti na polijeganje, nije potrebno primijeniti regulator rasta, osim u slu?aju prebujnog usjeva. Optimalan rok sjetve je od 10. do 30. listopada. Norma sjetve u ovom periodu je 400 do 430 klijavih zrna/m2 (215 do 230 kg/ha). U momentu pisanja ovog ?lanka imamo obra?ene podatke demo pokusa s pet lokacija u kojima je bila sorta OBIWAN. Najve?i ostvareni prinos bio je u pokusu Centra za sjemenarstvo, na lokaciji Osijek, od ?ak 15.749 kg po hektaru, a prosje?an prinos iznosi 11.481 kg po hektaru (podaci su u donjoj tablici).

U ?irokoj mreži pokusa koju firma RWA Austrija provodi po cijeloj Europi, OBIWAN pokazuje jako dobre rezultate u odnosu na na?u udanu sortu Sofru. Na svim lokacijama OBIWAN pokazuje ve?i prinos od sorte Sofru, od lokacija s niskim prosje?nim prinosom do onih s visokim prosje?nim prinosom. U donjem grafu možete vidjeti rezultate ovih pokusa.

Sasvim je sigurno da ?e OBIWAN u narednim godinama postati va?na pšenica na hrvatskom tržištu, a mo?da ?e i zamijeniti najsjajniju zvijezdu hrvatskih polja, sortu Sofru.