U donja dva grafa možete vidjeti zbirne rezultate demo pokusa RWA pšenica u 2015. godini.
Najrodnija (8.954 kg/ha) u ovim pokusima bila je naša nova sorta ACCROC, dok je najveći sadržaj proteina (15,3 %) imala sorta ELEMENT.

 

PRINOS ZRNA - 2SADRŽAJ PROTEINA - 2