Poštovani proizvo?a?i mlijeka,

U suradnji s Limagrainom i PZ ?tefanjem odr?ali smo 04.02.14. prezentaciju LGAN hibrida kukuruza na seoskom gospodarstvu Pirak ? zmajevo gnijezdo u Svetom Vidu kod ?azme.
Prezentaciju je odr?ao Limagrain-ov stru?njak za ishranu ?ivotinja, g. Stanislav Studenka, a bilo je prisutno oko 50 farmera (mljekara) s podru?ja Bjelovara, ?azme, Virovitice, Siska i Popova?e.
Prednost LGAN hibrida je u hranidbenoj kvaliteti sila?e ? sadržaju ?kroba i boljoj probavljivosti vlakana. Ovo utje?e na:

? konzumiranje ve?e koli?ine sila?e
? ve?u proizvodnju mlijeka
? ve?u kvalitetu mlijeka
? bolje zdravlje krava
? ekonomsku dobit

Ove sezone imamo u prodaji pet LGAN hibrida kukuruza i to:
JODIE (FAO 390)
SHANNON (FAO 440)
LG 34.90 (FAO 490)
JANETT (FAO 550)
HELEN (FAO 620)

Reakcije farmera koji su bili na prezentaciji bile su vrlo pozitivne jer su slu?ali ne samo o kvantiteti sila?e ve? i o njezinoj kvaliteti.
Dolje možete vidjeti nekoliko fotografija s prezentacije.

P2040338 P2040337 P2040335 P2040331 KRAVA