Poštovani proizvođači mlijeka,

Sigurno ste se već sreli s LGAN hibridima kukuruza.
Prednost LGAN hibrida je u hranidbenoj kvaliteti silaže – sadržaju škroba i boljoj probavljivosti vlakana. Ovo utječe na:

• konzumiranje veće količine silaže
• veću proizvodnju mlijeka
• veću kvalitetu mlijeka
• bolje zdravlje krava
• ekonomsku dobit

U prosjeku postoji razlika od dvije jedinice DINAG-a (probavljivost vlakana) između LGAN i vrhunskih konkurentskih hibrida. Međutim, u praksi možemo naći razliku između hibrida koja iznosi i 10%.
Navodimo jedan primjer ekonomske dobiti LGAN hibrida:
Proizvodimo, naprimjer, 15 tona DM (suhe tvari) kukuruzne silaže po hektaru. Poznato je da 1% probavljivosti organske tvari povećava energetsku vrijednost jednog kilograma suhe tvari za 0,14 NEL-a (neto energija laktacije).
Ovo znači 15.000 kg x 0,14 = 2.100 NEL-a više s jednog hektara.
Znamo da za proizvodnju jednog kilograma mlijeka krava treba otprilike 3,14 NEL-a. Znači 2.100 / 3,14 = 670 kg više mlijeka. Kod cijene mlijeka od 0,3 EUR/kg jedan % bolje probavljivosti znači 200 EURA više s jednog hektara.

Ove sezone uvodimo čak tri nova LGAN hibrida kukuruza i to: SHANNON (FAO 440), LG 34.90 (FAO 490) i HELEN (FAO 620).
Od prije su vam poznati LGAN hibridi JODIE (FAO 390) i JANETT (FAO 550).

VACHE PRIM HOLSTEINLGAN - LOGO