Kukuruz – bogat izvor energije iz vlaka i škorba

Silažni kukuruz je kultura s visokom proizvodnjom mase. Sposoban je proizvesti 12 do 20 tona suhe tvari po hektaru tijekom 6 mjeseci. Ova masa sadrži vlakna i škrob  – tvari koje su dobro iskoristve u tijelu preživača. Ukupno gledano, kukuruz možemo ocijeniti kao vrlo bogat izvor energije.

Što je probavljivost?

U donjim tablicama možete vidjeti sastave i probavljivost staničnog sadržaja i staničnih stijenki kukuruza.

Pokazatelj koji ocjenjuje probavljivosti vlakana zove se DINAG. Čim određeni hibrid kukuruza ima višu DINAG vrijednost, tim više vlakana može životinja iskoristiti. S porastom vrijednosti DINAG povećava se i udio probavljivih vlakana, dostupnih celulitičkim bakterijama. Između celuloze i hemiceluloze postoje kemijske veze koje bitno utječu na razinu probavljivosti. Ako imamo dva hibrida sa istim sadržajem lignina, mikroflori koja se nalazi u buragu dostupnija su vlakna hibrida s oznakom LG Animal Nutrition. Hibridi LG Animal Nutrition imaju visoku vrijednost DINAG, dakle probavljiviji su.

Probavljivost – što ona znači životinji?

Škrob sadržan u hranidbenom obroku iskorišten je čak 100%.
Količina iskoristivih vlakana se međutim znatno razlikuje ovisno o vrsti hibrida i o određivanju hranidbenog obroka. DINAG izražava količinu iskoristivih vlakana u buragu u usporedbi s cjelokupnom količinom vlakana u hranidbenom obroku. Vrijednost DINAG kreće se u rasponu od 46 do 60. Tijekom probave u buragu celulolitičke bakterije razgrađuju vlakna, te tako dobivene hranjive tvari životinja iskoristi. Što je kukuruz bolje probavljiviji, to bakterije rade učinkovitije. Veća vrijednost DINAG znači da će cijela biljka kukuruza biti iskorištena djelotvornije, te će se dobiti više energije za proizvodnju mlijeka i mesa. Što su vlakna probavljivija, to će ih biti manje u izmetu.

Ekonomska dobit:

U prosjeku postoji razlika od dvije jedinice DINAG-a (probavljivost vlakana) između LGAN i vrhunskih konkurentskih hibrida. Međutim, u praksi možemo naći razliku između hibrida koja iznosi i 10%. Proizvodimo, naprimjer, 15 tona DM (suhe tvari) kukuruzne silaže po hektaru. Poznato je da 1% probavljivosti organske tvari povećava energetsku vrijednost jednog kilograma suhe tvari za 0,14 NEL-a (neto energija laktacije).
Ovo znači 15.000 kg x 0,14 = 2.100 NEL-a više s jednog hektara.
Znamo da za proizvodnju jednog kilograma mlijeka krava treba otprilike 3,14 NEL-a. Znači 2.100 / 3,14 = 670 kg više mlijeka. Kod cijene mlijeka od 0,3 EUR/kg jedan % bolje probavljivosti znači 200 EURA više s jednog hektara.

Hranidbeni obrok sastavljen od silažnog kukuruza LGAN doprinijet će boljem radu buraga, te zajedno s povećanim unosom hrane vodi do povećanja proizvodnje mlijeka za +0,5 do 2,6 kg / mliječna krava / dan. Ovako to izgleda financijski na farmi koja ima 400 muznih krava:
400 krava x 0,50 litara po kravi po danu = 200 litara po danu
200 litara po danu x 2,50 kn za litru = 500 kn po danu
500 kn po danu x 300 dana = 150.000 kuna godišnje