Ove godine smo imali demo pokuse s na?im pšenicama na 23 lokacije. Najve?i prosje?an prinos od 8.178 kg/ha ostvarila je naša nova sorta ANTIGUA. Na drugom mjestu je naša poznata sorta SOFRU s prinosom od 8.039 kg/ha. Na tre?em mjestu je sorta SOFOLK CS s prinosom od 8.011 kg/ha, a na žetvrtom nova sorta TENOR koja je ostvarila prosje?an prinos od 7.874 kg/ha. Najve?i prosje?an prinos po lokaciji ostvaren je kod na?eg koopranta OPG ?opar Alena iz Murskog Sredi??a gdje je prosjek pokusa bio izvrsnih 9.973 kg/ha.
Najve?i apsolutni prinos od ?ak 11.540 kg/ha ostvario je TENOR na lokaciji Mursko Sredi??e.
U donjem grafu možete vidjeti prinos svih na?ih pšenica po lokacijama.

 

 

 

 

 

Obzirom da sve sorte nisu bile na svim lokacijama napravili smo dvije uporedbe prinosa sa zajedni?kih lokacija.
U donjem grafu možete vidjeti prosjek prinosa sa zajedni?kih lokacija za sorte ANTIGUA i SOFRU.
Vidimo da je sorta SOFRU ostvarila našto ve?i prinos od nove sorte ANTIGUA. Razlika u korist SOFRU-a iznosila je 252 kg/ha.

 

 

 

U sljede?em grafu prikazujemo usporedbu prinosa sa zajedni?kih lokacija za sorte TENOR i SOFRU.
Prosje?an prinos s ovih lokacija bio je gotovo isti. TENOR je ostvario 8.078 kg/ha, a SOFRU 8.121 kg/ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 22 lokacije izmjerili smo i sadržaj proteina.
U donjem grafu prikazujemo prosjek sadržaja proteina svih sorti.
Na prvom mjestu nalazi se sorta ATHLON sa sadržajem proteina od 14,2 %, na drugom mjestu je IZALCO CS sa 14,0 %, a na tre?em naša nova pšenica MACARON sa sadržajem od 13,2 %.

 

 

 

 

 

 

 

Kako sve sorte nisu bile na svim lokacijama, napravili smo usporedbnu sadržaja proteina sorte IZALCO CS i ATHLON sa zajedni?ih lokacija. Sad je slika druga?ija i pokazuje da sorta IZALCO CS ima nešto ve?i sadržaj proteina od ATHLONA. Rezultati su prikazani u donjem grafu.