Pages Navigation Menu

Krušne pšenice

GRAINDOR – visokoprinosna krušna pšenica, golica

 • Kvalitetna grupa B1
 • Srednje rana
 • Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
 • Visina biljke je oko 92 cm
 • Otpornost na polijeganje je vrlo dobra
 • Tolerantnost na Septoriju, hrđe i Fusarium je jako dobra
 • Otpornost na proklijavanje je dobra
 • Sorta nije osjetljiva na klortoluron
 • U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je zaštiti od Septorije
 • Hektolitarska težina je prosječna do visoka
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 330)
 • Težina 1.000 zrna je oko 46 g
 • Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći
  utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
 • Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
  u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 31. listopada
 • Norma sjetve je 360 do 420 klijavih zrna/m2 (185 – 215 kg/ha)

 SOFRU – visokoprinosna krušna pšenica – brkulja

 • Kvalitetna grupa B2
 • Srednje rana, klas je bijeli
 • Klasa otprilike jedan dana ranije od Graindora
 • Visina biljke je oko 94 cm
 • Otpornost na polijeganje je jako dobra
 • Tolerantnost na hrđe je jako dobra
 • Otpornost na proklijavanje je dobra
 • Sorta je osjetljiva na klortoluron
 • Potrebna je kvalitetna zaštita protiv Septorije i Fusariuma
 • Hektolitarska težina je prosječna
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 314)
 • Težina 1.000 zrna je oko 47 g
 • Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
 • Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
  u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 31. listopada
 • Norma sjetve u ovom roku iznosi 380 do 420 klijavih zrna/m2 (200 – 220 kg/ha)

alixianALIXAN – krušna visokoprinosna pšenica – golica

 • Kvalitetna grupa B2
 • Srednje rana (klasa ca. 7 dana kasnije od Srpanjke)
 • Visina biljke je oko 80 cm
 • Klas je bijeli
 • Otporna na polijeganje
 • Odlična otpornost na Septoriju lista i Fusarium
 • Sorta je osjetljiva na klortoluron
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
 • Norma sjetve je 350 – 420 klijavih zrna po m2 (180 – 210 kg/ha)

DIAMENTO – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • diamentoKvalitetna grupa B2
 • Jako veliki prinos na svim tipovima tala
 • Ima jako izraženo busanje
 • Srednje kasna sorta
 • Klasa pet dana kasnije od Graindora
 • Prosječna visina biljke je oko 98
 • Otporna na polijeganje
 • Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
 • Dobra otpornost na proklijavanje
 • Sorta je osjetljiva na klortoluron
 • Potrebno je zaštita od Septorije, lisne hrđe i Fusariuma
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Težina 1.000 zrna je vrlo stabilna i u prosjeku iznosi oko 45 g
 • Kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 390 do 420 klijavih zrna/m2 (190 – 210 kg/ha)
 • Treba izbjegavati ranu sjetvu (početak listopada) da biljke ne uđu prebujne u zimu jer se time povećava mogućnost oštećenja od niskih temperatura.

ACCROC – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • accrocKvalitetna grupa B2
 • Jako veliki prinos zrna
 • Srednje rana
 • Klasa u isto vrijeme kao i Graindor
 • Period od klasanja do pune zriobe je dug
 • Prosječna visina biljke je oko 98 cm
 • Otporna na polijeganje
 • Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra
 • Otpornost na proklijavanje je dobra
 • Sorta nije osjetljiva na klortoluron
 • Sorta zahtijeva dobru zaštitu od Fusariuma u vrijeme cvatnje
 • U uvjetima velikog pritiska bolesti potrebno je list zaštititi
  preventivno od Septorije
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 329)
 • Sorta ima vrlo težak klas, a težina 1.000 zrna je velika (oko 47 g)
 • Kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj zrna po klasu
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 380 do 400 klijavih zrna/m2 (200 – 210 kg/ha)

SOFOLK CS – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • Kvalitetna grupa B2Picture5
 • Jako veliki prinos zrna
 • Srednje rana
 • Klasa 2 dana kasnije od Graindora, klas je bijeli
 • Prosječna visina biljke je oko 98 cm
 • Otporna na polijeganje
 • Tolerantnost na hrđe je jako dobra
 • Dobra otpornost na proklijavanje
 • Sorta nije osjetljiva na klortoluron
 • Potrebno ju je preventivno štititi protiv Septorije i Fusariuma
 • Hektolitarska težina je prosječna do visoka
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 312)
 • Težina 1.000 zrna je velika (oko 47 g)
 • Najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2
 • Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom
  u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 380 klijavih zrna/m2 (190 – 200 kg/ha)

HYFI – hibridna pšenica – NOVO !

 • Rana golica prosječne visine biljkePicture6
 • Krušna pšenica
 • Izuzetno visok i stabilan prinos zrna posebice u stresnim uvjetima
  (lošija tla i suša)
 • Vrlo snažno busanje
 • Otpornost na polijeganje je dobra
 • Tolerantnost na Septoriju je jako dobra
 • Tolerantnost na hrđe i fusarium je dobra
 • Osjetljivost na Chlortoluron: nema podataka
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je jako dobar
 • Otpornost na proklijavanje je dobra
 • Najveći utjecaj na prinos kod ove sorte ima broj zrna po klasu
 • Zahtjeva intenzivnu dušićnu prihranu (150 kg N/ha)
  raspoređenu u tri obroka
 • Potrebno ju je u cvatnji preventivno štititi od Septorije i Fusariuma
 • Optimalni rok sjetve je širok, od 01. do 30. listopada
 • Norma sjetve u ovom periodu je 200 do 260 klijavih zrna/m2 (100 – 130 kg/ha)